Amalie Laksovs Minnefond

Brudebilde 1938, Håkon og Amalie Laksov
Brudebilde 1938, Håkon og Amalie Laksov

Amalie Laksov (f. Scheer) Minnefond til vern om menneskerettighetene ble opprettet i 1983 av Amalie Laksov (f. Scheer), til minne om hennes ektemann Håkon og fire brødre, Carl, Benjamin, Harry og Leonard, som alle ble deportert og myrdet i Auschwitz i 1943.

Midlene kom fra forretningen Grand Magasin som først ble opprettet tidlig i 1930-årene av Amalies foreldre Sara og David Scheer. Grand Magasin holdt til der Expert ligger i dag i «Gågaten» (Strandgaten). Forretningen ble beslaglagt under krigen, men med jernvilje og stor arbeidsinnsats fikk Amalie den omsider på fote igjen etter krigen, riktignok i betraktelig mindre format.

Amalie drev Grand Magasin frem til tidlig 1980-årene. Da begynte hun å tenke på et minnefond, som ble realisert i 1983. Bent Hagtvedt, som opprettet programmet for menneskerettigheter ved Chr. Michelsens Intstitutt samme år, ble den første styrelederen for fondet. Fortsatt tilknytning til forskermiljøet er vedtektsfestet ved at et styremedlem for fondet skal komme fra forskere ved instituttet.

Laksovprisen skiller seg fra andre norske menneskerettighetspriser ved å rette søkelyset mot hvordan vi forvalter menneskerettighetene i vårt eget samfunn. Vedtektene sier at prisen skal gå til «Honorering av personer eller institusjoner som gjennom sin handling, i skrift, tale eller ved kunstnerisk utfoldelse har forsvart menneskerettighetene og motarbeidet rasediskriminering og religionsforfølgelse».

Prisen ble for første gang utdelt i 1984, til Ungdommens radioavis (NRK) og Ungdom mot Rasisme. Per 2014 har den blitt utdelt 20 ganger.

Vedtekter (etablert i 1983, revidert i 2007)

Amalie Laksovs (f. Scheer) Minnefond til vern om menneskerettighetene

Til minne om fru Laksovs fire brødre, Carl, Benjamin, Harry og Leonard Scheer og hennes mann Håkon Laksov som alle ble drept i tysk konsentrasjonsleir i 1943, opprettes et MINNEFOND PÅ KR: 300.000,-

Fondet skal være plassert i verdipapirer godkjent av Forsikringsrådet eller bankgaranterte markedslån. 10 % av avkastningen reserveres til dekning av eventuelle utgifter eller tilegnes fondet for å møte kroneforringelsen. Resten av fondets avkastning skal nyttes til honorering av norske personer eller institusjoner som gjennom handling, i skrift, tale eller ved kunstnerisk utfoldelse har forsvart menneskerettighetene og motarbeidet rasediskriminering og religionsforfølgelse. Personer i fru Laksovs familie kan ikke tilgodesees.

Et styre på fire medlemmer velges for en periode på tre år. For å bevare kontinuiteten i styret kan medlemmene gies en funksjonstid på henholdsvis tre, fire og fem år. Gjenvalg er tillatt. Et medlem velges av og fra fru Laksovs familie, et medlem fra Chr. Michelsens institutt.
Øvrige valg skjer etter innstilling fra styret for godkjenning av Fylkesmannen.
Begge kjønn bør være representert i styret. To av styremedlemmene bør være bosatt i Bergen.

Styret foretar omplassering av eventuelt forfalne fondsmidler, og blir enig om hvordan fjorårets avkastning skal anvendes. Hvis uenighet, legges avkastningen til fondets kapital som ikke skal kunne angripes. Paginert møtebok skal føres.

Fondets midler forvaltes av en større norsk bank, og avkastningen settes inn på egen bankkonto som kun disponeres ved samtlige styremedlemmers underskrifter. Styret eller forretningsfører fører regnskapsbok der fondets status og disponering av avkastningen hvert år settes opp, underskrevet av styremedlemmene.

De velgende organer, banken og styrets medlemmer skal ha hver ha ett eksemplar av disse vedtekter, som trer i stedet for vedtekter datert den 31. desember 1983, undertegnet Amalie Laksov.

Bergen, 12. juni 2007

Dan Laksov             Karin Ask             Elisabeth Aasen             Solrun Samnøy

Design & utvikling Sømme

© 2024 Amalie Laksovs Minnefond / Logg inn